logo-black

MIKÄ ON MULTICLOUD?

Multicloud- eli monipilviympäristö koostuu usean eri palveluntarjoajan toisiinsa yhdistetyistä julki- ja privaattipilviympäristöistä. Sen suurimmat hyödyt ovat mahdollisuus jakaa työkuormia eri pilviympäristöihin ja hyödyntää eri pilvipalveluntarjoajien kyvykkyyksiä joustavasti. Lue lisää siitä, mitä liiketoimintahyötyjä multicloud-ympäristö mahdollistaa yrityksille!

Siinä missä perinteisesti yritykset tekivät valinnan privaatti- ja julkipilven välillä tai ottivat käyttöön molemmista koostuvan hybridipilviratkaisun, multicloud- eli monipilviympäristössä käytössä on  usean eri palveluntarjoajan (yksityisiä ja/tai julkisia) pilviympäristöjä, jotka on liitetty toisiinsa.

LUE LISÄÄ: Mitä eroa on multicloudilla ja hybridipilvellä?

Julkipilviratkaisuilla on itsessään huomattavia liiketoiminnallisia etuja: ne skaalautuvat tarpeen ja kuormituksen mukaan, nopeuttavat palvelukehitystä eivätkä vaadi yrityksiltä erillisiä palvelin- tai laiteinvestointeja ja oman infrastruktuurin ylläpitoa.

Multicloud-ratkaisun kenties suurin hyöty on mahdollisuus jakaa työkuormia joustavasti eri julkipilviympäristöihin sen mukaan, missä niitä on fiksuinta ja kustannustehokkainta pyörittää. Toinen tärkeä etu on mahdollisuus hyödyntää eri palveluntarjoajien työkaluja, ohjelmistoja ja sovelluksia yrityksen tarpeista ja datan tyypistä riippuen.

Käsitteet tutuiksi: Privaatti vai julkipilvi, hybridi vai multicloud?

  • Privaattipilvi tarkoittaa yrityksen yksityistä pilviympäristöä, joka sijaitsee joko yrityksen omassa tai palveluntarjoajan konesalissa tai virtuaalisalissa.
  • Julkipilvessä palvelualusta sijaitsee palveluntarjoajan palvelimilla (esim.  AzureGoogle Cloud tai Amazon Web Services). Alusta on nimensä mukaisesti jaettu eri asiakkaiden kesken.
  • Hybridipilvestä puhutaan yleensä silloin, kun käytössä on privaattipilven lisäksi myös julkipilviympäristöjä, joiden välillä työkuormia ja dataa ohjaillaan tarpeiden mukaan.
  • Multicloud- eli monipilviympäristöllä  tarkoitetaan ympäristöä, joka koostuu useamman eri pilvitoimittajan (yleensä julkisista) pilvistä ja niissä käytettävistä ohjelmistoista ja sovelluksista.

multicloudin_hyödyt_yrityksille

Multicloudin hyödyt yrityksille

Yrityksen näkökulmasta pilvipalveluissa on siis useita liiketoimintahyötyjä: palveluiden käyttö on helppoa, kapasiteetti skaalautuu kustannustehokkaasti, uusien palveluiden kehitys nopeutuu ja niin edelleen.

Multicloud-ympäristössä liiketoimintahyödyt kertaantuvat, sillä yritys saa käyttöönsä eri palveluntarjoajien kyvykkyydet ja voi yhdistää eri pilviratkaisujen parhaat puolet.

1. Joustavuus

Useamman pilviympäristön suurin etu on, että työkuormia voi jakaa tarkoituksenmukaisesti eri ympäristöihin. Julkipilveä hydyntämällä yritykset voivat esimerkiksi optimoida kustannuksiaan huomattavasti.

Toinen etu on, että eri vaihtoehtojen kilpailuttaminen on multicloudissa helpompaa kuin yhden palveluntarjoajan mallissa. Vaikka yritys olisikin jumissa jossakin antiikinaikaisessa ohjelmistossa tai palvelussa, multicloud-ratkaisun ansiosta se voi silti ottaa muilla osa-alueilla jouhevasti käyttöön ajanmukaisempia ratkaisuja.

2. Kustannustehokkuus

Hyvin suunnitellussa multicloud-ympäristössä yritys maksaa vain siitä, mitä todella tarvitse ja käyttää. Tehokkaalla suunnittelulla voidaan lisäksi minimoida palveluiden liiketoimintakriittisiä alhaallaoloaikoja ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus paremmin kuin yhden palveluntarjoajan taktiikalla.

Suurimmat kustannussäästöt tulevat kuitenkin siitä, että eri pilvialustoja yhdistämällä yritys voi jakaa työtaakat prosessoitavaksi siellä, missä se on kulloinkin järkevintä.

Privaattipilvestä yritys saa juuri omiin tarpeisiinsa suunnitellut palvelut kriittisille ja sensitiivisille työkuormille, skaalautumistarpeiltaan vaikeasti ennakoitavaa ja vähemmän sensitiivistä työkuormaa taas voi sijoittaa julkipilveen edullisemmalla hinnalla.

LUE LISÄÄ: Mitkä työtaakat mihinkin julkipilveen? – Vertailussa GCP, Azure ja AWS

3. Luotettavuus

Multicloud-ratkaisussa käytöön saadaan julkipilven edut, kuten kapasiteetin skaalautuvuuden. Sen ansiosta esimerkiksi verkkokaupan käyttäjäpiikki tai uuden järjestelmän käyttöönotosta johtuva yllättävä kuormituspiikki ei pääse viemään palvelimia alas, sillä lisäresursseja saadaan pilvestä käyttöön nopeasti.

Lisäksi multicloud mahdollistaa palvelujen entistä tehokkaamman kahdentamisen. Jos esimerkiksi samaa verkkokauppaa pyöritetään yhtä aikaa kahdesta eri julkipilvestä ja niistä toinen kaatuu, verkkokaupan näköisversio jatkaa pyörimistään toisessa pilvipalvelussa. Näin vika voidaan korjata taustalla ilman, että kukaan edes huomata palvelinten kaatumista.

4. Nopeampi palvelukehitys

Multicloud-ympäristössä yritys ei ole naimisissa yhden pilvipalveluntarjoajan kanssa, se voi valita kussakin tilanteessa itselleen parhaan mahdollisen vaihtoehdon.

Sovelluskehitystä nopeuttavat esimerkiksi eri toimijoiden pilvinatiivit työkalut ja valmiit sovelluskokonaisuudet, jotka on helppo ja nopea ottaa käyttöön eivätkä vaadi yritykseltä omia kalliita ja raskaita investointeja.

LUE LISÄÄ: Mitkä työtaakat mihinkin julkipilveen? – Vertailussa GCP, Azure ja AWS

5. Globaali skaala

Suurten julkipilvitoimijoiden globaalin skaalan ansiosta yritys saa omat ohjelmistonsa ja sovelluksensa entistä helpommin kohdemarkkinoille myös kotimaan ulkopuolella. Näin yritys saa paitsi viiveen minimoitua, myös tuotua ohjelmistot ja sovellukset kohdemarkkinoille entistä sujuvammin.

Tutkimus: Multicloudin merkitys yrityksille kasvaa koko ajan

RightScalen tutkimuksen mukaan jopa 81 prosenttia kansainvälisistä suuryrityksistä hyödyntää useita eri pilviympäristöjä. Tutkimuksen tekohetkellä enterprise-tason yrityksellä oli  käytössään keskimäärin jopa 4,8 eri pilvialustaa ja määrä kasvaa koko ajan.

 

pilviympäristön_haasteet

Useamman pilviympäristön haasteet

Samalla kun hallittava pilviympäristö muuttuu kompleksisemmaksi, kasvavat myös organisaation osaamistarpeet kuin hallintaan kuluvat resurssit, kustannukset ja riskitkin. Multicloudin suurimmat haasteet ovat tutkimusten mukaan tietoturva ja kustannustenhallinta.

LUE LISÄÄ: Mitkä ovat Multicloudin haasteet yrityksille?

1. Monimutkaiset tietoturvariskit lisääntyvät

Julkipilven tietoturva on pääsääntöisesti erinomainen, mutta...

Eniten yrityksen tietoturvavaatimuksiin vaikuttaa luonnollisesti se, millaisia rajoituksia pilviympäristöön sijoitettava data asettaa prosesseille. Jo pitkään julkipilvi on kuitenkin ollut tutkitusti äärimmäisen tietoturvallinen vaihtoehto – joissakin tilateissa jopa omaa konesalia parempi.

Tunnetuimpien julkipilvipalveluntarjoajien tietoturva on vahvistettu kansainvälisillä tietoturvasertifikaateilla. Lisäksi varsinkin isoimmilla toimijoilla käytettävissään huippuluokan tietoturvaosaamista, parhaat teknologiat tietoturvapoikkeamien havaitsemiseen ja hallintaan sekä erilaisia toimialakohtaisia tietoturvakäytäntöjä ja sertifikaatteja.

...yritysten haasteita ovat suunnittelu ja inhimilliset virheet...

Moni yritys epäilee edelleen sitä, miten hyvin liiketoimintakriittiset tiedot pysyvät turvassa julkipilvessä ja varsinkin useamman palveluntarjoajan pilvistä koostuvassa ympäristöissä. Esimerkiksi Cloudpron tutkimuksen mukaan jopa 97 % yrityksistä oli huolissaan pilvipalveluiden tietoturvasta.

Huoli on osittain oikeutettu, sillä mitä monimutkaisempi pilviympäristö, sitä enemmän siihen liittyy tietenkin myös potentiaalisia riskejä. Useimmiten yrityksiltä jää kuitenkin huomaamatta, että suurin osa tietovuodoista johtuu puuttellisista prosesseista ja inhimillisistä virheistä.

Tilastollisesti suurin osa tietovuodoista johtuu nimittäin teknisten puutteiden sijaan inhimillisistä tekijöistä, esimerkiksi puuttuvista päivityksistä, tietojen väärästä sijainnista, puutteellisesti suunnitelluista prosesseista ja jopa siitä, etteivät loppukäyttäjät ole perillä yrityksen omista tietoturvakäytännöistä.
...ja multicloudissa lisäksi kyvykkyyden puute

Multicloudissa pakkaan lisätään vielä yksi kriittinen ulottuvuus, nimittäin useamman eri palveluntarjoajan pilviympäristöjen yhteensovittaminen. Jokaisen palveluntarjoajan pilviympäristössä on omat jatkuvasti muuttuvat erityispiirteensä, jotka ympäristön käyttäjän tulisi hallita.

Haasteena tässä on, että jos liiketoimintakriittisiä päätöksiä tehdään puutteellisen tiedon varassa, se johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että virheitä joudutaan paikkailemaan kalliisti jälkikäteen.

KATSO WEBINAARI: [WEBINAARITALLENNE] Pilven tietoturva haltuun (45 min)

2. Pilvikustannukset karkaavat käsistä

Suurin osa yrityksistä tavoittelee julkipilvipalvelujen käyttöönotolla kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen on-premises -malliin, ja teoriassa palvelut tarjoavatkin erinomaisia mahdollisuuksia kustannusten optimointiin.

Käytännössä yritysten pilvikustannukset ovat kuitenkin olleet jo vuosia huimassa nousussa. SoftwareONEn tutkimuksen mukaan pilven osuus yritysten IT-kustannuksista lähentelee jo kipurajoja, ja RightScalen tutkimuksessa jopa 97 % vastaajista koki kustannustenhallinnan haasteeksi yritykselleen.

Tärkein syy kasvaviin kustannuksiin on, että vain harvalla yrityksellä on rahkeita monimutkaisen pilvipaketin itsenäiseen hallinnointiin, ja siksi resursseja valuu helposti viemäriin jopa kenenkään huomaamatta.

Tutkimus: Yritysten suurimmat haasteet pilven tietoturva ja kustannukset

RightScalen tutkimuksesta selviää, että yrityksen näkevät suurimpina haasteinaan pilven tietoturvan (77 % haaste, 29 % merkittävä haaste) sekä kustannukset (76 % haaste, 21 % merkittävä haaste). 

Tärkein prioriteetti (58 % yrityksistä) on tutkimuksen mukaan nimenomaan kustannusten optimointi.

Tutkimuksen mukaan pilvipalveluiden hukkakustannukset ovat merkittäviä. Vastaajat  itse arvioivat hukaksi noin 30 %, mutta RightScalen mukaan todellinen määrä on 35 %.

RightScalen mukaan yritykset voisivat säästää jopa 35–40 % pilvikustannuksistaan fiksummalla suunnittelulla.

 

liiketoimintalähtöinen_pilvistrategia

Millainen on liiketoimintalähtöinen pilvistrategia?

Milloin multicloud on hyvä ratkaisu yritykselle?

Parhaimmillaan multicloud-ympäristöön siirtyminen vapauttaa yrityksen hyödyntämään pilvipalettiaan huomattavasti aiempaa kustannustehokkaammin ja joustavammin.

Multicloud ei ole patenttiratkaisu kaikkiin tilanteisiin, mutta sopii mainiosti esimerkiksi yrityksille, jotka...

  • Toimivat usealla maantieteellisellä alueella ja tarvitsevat siksi käyttöönsä luotettavat ja laadukkaat globaalin skaalan pilvipalvelut
  • Haluavat hyödyntää olemassaolevia IT-investointejaan tehokkaammin ja ottaa käyttöön julkipilven nopeasti kehittyviä palveluita
  • Tarvitsevat laajan kirjon eri käyttötarkoituksiin soveltuvia työkaluja ja valmiita sovelluksia
  • Haluavat pilviarkkitehtuurin, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden pilvikohtaisista tai paikallisista häiriöistä huolimatta
  • Haluavat ennaltaehkäistä vendor lockinin ja säilyttää neuvotteluvaran suhteessa pilvitoimittajiin

LUE LISÄÄ: Valtin multicloud-ratkaisut

Pilviarkkitehtuuri multicloud-ympäristössä

Kun yritys päättää siirtää työkuormat, datan ja prosessit ja sovellukset konesalista tai yhdestä pilviympäristöstä kompleksisempaan pilviympäristöön, sen täytyy samalla omaksua myös täysin uudenlainen lähestymistapa IT-arkkitehtuuriin. Pilvipalveluiden tehokas hyödyntäminen edellyttää sitä, että mm. prosessit, hallinnointimenettelyt ja tietoturvakäytännöt on osattu ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Pilviarkkitehtuurin tärkein tehtävä on kuvata ja määritellä pilven eri komponentit (kuten tietokannat ja sovellukset) sekä niiden keskinäiset suhteet. Lisäksi arkkitehtuuri kuvaa sitä, millä tavalla komponentit on valjastettu liiketoiminnan tarpeisiin. Syvemmällä tasolla arkkitehtuurissa määritellään varsinaisten palveluiden käytön, hallinnan ja tavoitettavuuden kannalta olennaisia tietoja.

Perusperiaatteiltaan pilviarkkitehtuuri ei lopulta eroa kovinkaan paljon perinteisen konesali-infran arkkitehtuurisuunnittelusta. Julkipilvissä on kuitenkin konesalia suurempi riski, että jokin portti epähuomiossa auki, ja siksi ympäristön tapahtumien seurannan täytyy olla priimakunnossa. Jos jotain odottamatonta tapahtuu, sen jäljille tulee päästä samantien. Tärkeimpiä arkkitehtuurin kannalta huomioon otettavia asioita ovat tietoturva, verkkototeutus sekä suorituskykyvaatimukset.

Identiteetin- ja pääsynhallinta

Yksi kriittinen lähtökohta on arkkitehtuurin suunnittelussa on luonnollisesti tietoturva, johon kuuluu mm. identiteetin- ja pääsynhallinta eli se, kenellä on oikeus mihinkin resursseihin, ja millaisia käytänteitä noudatetaan (esim. vahvennettua tunnistautumista). Moni julkipilvitoimija tarjoaakin pääsynhallintaan valmiita, keskitettyjä työkaluja, joista löytyy myös liitännäisiä perinteisiin hallintatyökaluihin.

Verkkototeutus

Tekniseltä näkökantilta oleellista on verkkototeutus. Kaikki yrityksen sovellukset toimivat harvemmin samassa verkkoalueessa, joten niiden eriyttäminen (esimerkiksi palomuurilla) tulee määritellä.

Verkkototeutus vaikuttaa suoraan siihen, miten palveluihin ollaan yhteydessä. Osa sovelluksista voidaan julkaista suoraan internetiin, mutta joihinkin on hyvä päästä yhteyteen pelkästään suojattuja yhteyksiä (esim. VPN-tunneleita) pitkin. Lisäksi verkkopalveluiden osalta tulisi jo alkuvaiheessa huomioida mahdolliset kuormantasaus- ja muut lisäpalvelutarpeet, vaikka niille ei heti alkuun olisikaan tarvetta.

Sovellusten suorituskykyvaatimukset

Pilvessä ajettavien sovellusten osalta on ensisijaisen tärkeää huomioida sovellusten suorituskykyvaatimukset jo arkkitehtuurisuunnittelussa. Käytännössä tämä tiivistyy usein sovellusten laskentakapasiteetin käyttöprofiiliin (onko kuorma tasaista vai vaihtelevaa?) sekä sovelluksen vaatimaan verkko- ja tallennussuorituskykyyn. Jos sovelluksen tietokanta ei kestä yhtään viivettä, täytyy sekä verkkototeutuksen että valitun tallennuspalvelun suorituskykyjen olla kohdillaan.

Multicloud-arkkitehtuurissa kokonaisuus ratkaisee

Jos toteutusmalli on lisäksi multicloud- eli monipilviympäristö, pitää palveluita tarkastella kokonaisuutena. Mihin pilveen mitkäkin työkuormat sijoitetaan? Miten työkuormat saadaan kommunikoimaan keskenään? Kuinka työkuormien toiminta suojataan, entä niiden välinen kommunikaatio? Kaikkein tärkeintä multicloud-pilviarkkitehtuurin kannalta on kuitenkin arvioida – sekä ennen toteutusta että sen aikana – kriittisesti, saavutetaanko usean pilven toteutuksella todellista synergiaetua.


Millainen on liiketoimintalähtöinen pilvistrategia?

Multicloudiin siirtyminen ei siis välttämättä ole aivan suoraviivaista – eikä pilvistrategiankaan tulisi koskaan olla pelkästään IT-osaston projekti. Strategiaan myös tulisi panostaa jo kauan ennen kuin yrityksen rauta kaipaa päivitystä tai ulkoistussopimuksen parasta ennen -päivä kurkkii nurkan takaa.

Hyvä liiketoimintajohtaja ei jätä pilvistrategiaa pelkästään arkkitehtien vastuulle, vaan pilvistrategiaa katsotaan kokonaishallintamallin kautta. Esimerkin hallintamallin peruskomponenteista löytyy esimerkiksi tästä RightScalen kaaviosta (lue koko The Definitive Guide to
a Multi-Cloud Strategy -raportti täällä):

Pilven-hallintamallin-komponentit-RightScale

Ensimmäisenä johdon agendalla tulisi aina olla yrityksen tulevaisuuden tarpeet: mitä tarpeita liiketoiminnalla tulee olemaan seuraavina vuosina, ja millaisia kyvykkyyksiä tietojärjestelmät vaativat jatkossa organisaatiolta.

Kyvykkyysvaatimusten määrittely ensin!

Kyvykkyysvaatimusten määrittely on kriittistä, sillä se auttaa valitsemaan kokonaisuuteen sopivat pilviratkaisut. Se myös mahdollistaa olemassa olevien järjestelmien kriittisen arvioinnin: mitkä niistä kannattaa säilyttää sellaisenaan, mitä tulisi siirtää pilveen ja mitä korvata osittain tai kokonaan pilvinatiiveilla ratkaisuilla.

Strategian yksi oleellisimmista komponenteista on se, tuotetaanko palvelut jatkossa organisaation omilla resursseilla vai tarvitaanko pilvipalveluiden hallintaan ulkopuolista osaamista. Kumppanin tarvetta arvioitaessa tulisikin aina ensin tunnistaa oman organisaation nykyiset resurssit ja kyvykkyydet, ja näiden kautta kartoittaa mahdolliset koulutus- ja rekrytointitarpeet. Pilveen siirtyminen ei myöskään poista hallinnollisia tai ylläpidollisia töitä – niiden sisältö ainoastaan muuttuu tietyiltä osin.

Hyödyt saa, jos investoi asiantuntemukseen

Pilvistrategiassa tulisi siis lähteä siitä, että työkalut valitaan tarpeen mukaisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Julkipilveä hyödynnettäessä täytyy huomioida osaamistarpeiden jatkuva kehitys, sillä alustat ja ympäristöt kehittyvät julkipilvessä huomattavasti perinteistä IT-ympäristöä nopeammin – uusia julkaisuja saattaa nimittäin parhaimmillaan tulla jopa päivittäin! Samoin pilven nopea kehitys edellyttää myös tiivistä tietoturva-asioissa mukana pysyttelyä.

Asiantunteva osaaminen on tärkeää. koska varsinkaan paikallisen konesaliympäristön pilvitransformaatioon ei ole ”plug-and-play” -mallia. Kustannussäästöjä ja muita hyötyjä ei siis saavuteta ilman pilven työkalujen tuntemusta ja syvällistä ymmärrystä siitä, kuinka työkuormat optimoidaan pyörimään pilvialustalla.

Kaipaatko asiantuntevaa apua pilviympäristöjen suunnittelussa ja hallinnassa?

Kysy lisää pilvikonsultointi-palveluistamme!

Haluatko lukea tekstin loppuun paremmalla ajalla? Lähetä se tästä sähköpostiisi PDF-versiona: