Konesalipalvelut, Hybridipilvi

Palvelupäällikkö valvoo, kehittää ja tukee konesalipalvelujen hankinnassa

DataCenter Myynti
14.04.2015 | DataCenter Myynti

DataCenter Finlandilla palvelupäällikön roolina on olla asiakasyritysten apuna mitä erilaisimmissa kysymyksissä konesalipalvelujen hankinnassa. Palvelupäällikkö on ikään kuin viestikapulan viejä asiakkaan tarpeiden ja kysymysten sekä konesalipalveluja tuottavan henkilöstön välillä. Hän valvoo asiakkaalle toimitetun palvelun määrää ja laatua sekä vastaa asiakkaalle muun muassa siitä, että sovittu palvelutaso toteutuu. Lisäksi hän seuraa asiakkaalle rakennetun ympäristön toimivuutta ja esittää kehitysehdotukset ja mahdolliset muutostarpeet asiakkaalle. Tavoitteena palvelupäällikön työssäkin on tyytyväinen asiakas ja pitkäkestoinen asiakassuhde.

Tällä hetkellä palvelupäällikön työssä näkyy kaksi ajankohtaista teemaa. Vallitsevan taloustilanteen tuoma epävarmuus saa yritykset siirtämään it-ympäristöön tehtäviä investointipäätöksiä. Muutostarpeet tiedostetaan suhteellisen hyvin, mutta silti halutaan siirtää investointien tekoa tuonnemmaksi. Toinen pinnalla oleva teema on kapasiteettitarpeiden mitoittaminen tarkemmin liiketoiminnan tarpeisiin, yhden tyyppinen kapasiteettiratkaisu ei enää palvele riittävällä tasolla liiketoimintojen ja yrityksen tarpeita. Tällä hetkellä toteutuksissa voi olla käytössä esimerkiksi kolmen eri tason resursseja: yleisen käyttötarkoituksen palvelinkapasiteettia (ns. general performance), korkean suorituskyvyn kapasiteettia (ns. high performance) sekä arkistointikapasiteettia (ns. archive performance).

Oikeanlaisen kapasiteetin hankkiminen yritykselle edellyttää määrittelytyötä ja asiakkaan ymmärrystä omaa liiketoimintaa kohtaan. Kun määrittely on tehty hyvin, voidaan optimitilanteessa saavuttaa kahdenlaista hyötyä; kulut jakautuvat liiketoimintalähtöisesti ja sekä käyttäjät että liiketoiminta saavat parempaa suorituskykyä.

Tämän hetken trendejä konesalipalvelujen ostamisessa

Palvelujen ostamisessa näkyy puolestaan kolmenlaisia suuntauksia. Suurin ostamiseen liittyvä trendi on ollut jo jonkin aikaa virtuaalisalin palvelut. Toiseksi yritykset kysyvät tällä hetkellä palvelinkapasiteettia hybridimallilla. Hybridimallissa kapasiteetti toteutetaan asiakkaalle dedikoidun ja virtuaalisalin yhdistelmällä. Dedikoitua kapasiteettia kysytään tyypillisesti silloin, kun yrityksellä täytyy olla erityisen taattua suorituskykyä omille asiakkailleen ja liiketoiminta ei halua ottaa riskiä kapasiteetin puutteesta. Osasta kapasiteetista maksetaan siis kiinteää hintaa, osasta pay as you go –mallin eli virtuaalisalin hinnoittelumallin mukaan.

Kolmas pinnalla oleva trendi tällä hetkellä näyttää olevan jonkinasteinen epätietoisuus pilvipalveluiden ostamisesta, niiden eduista, mahdollisuuksista ja eri palveluiden toisistaan erottavista tekijöistä. Jo nyt on nähtävissä kuinka ensimmäinen aalto yrityksistä haluaa siirtyäkin pois julkisen pilven palveluista. Epätietoisuuden määrää kasvaa mitä enemmän ympäristöjä on virtualisoitu ja mitä useamman tietoliikenneyhteyden kautta julkisia pilvipalveluja hankitaan. Myös palvelun eri palasien omistajuuteen liittyy epävarmuutta: kuka toimittaa mitäkin ja vastaa mistäkin palasesta palvelukokonaisuudessa? On hyvä muistaa, että julkisesta pilvestä hankittu kapasiteetti on luonteeltaan erilaista kuin paikallinen. Julkisen pilven kapasiteetin vikasietoisuus, suorituskykyisyys sekä varmennukset ovat aivan eri luokkaa paikallisesti säilöttyyn dataan nähden. Näitä kahta kapasiteettimuotoa ei voi, eikä tule verrata keskenään.

Yritykset näyttävät tehneen linjauksia julkiseen pilveen siirrettävistä palveluista. Esimerkiksi sähköposti, Office-sovellukset, videoneuvottelut, pikaviestipalvelut sekä tallennuskapasiteetti uskalletaan siirtää julkiseen pilveen. Mitä arkaluontoisemmasta ja liiketoiminnan jatkuvuuteen läheisemmin riippuvaisesta tiedosta on kyse, sitä varovaisemmin sitä halutaan siirtää julkiseen pilveen. Arkaluontoisemman ja arvokkaamman tiedon järjestelmien halutaan edelleenkin sijaitsevan paikallisen tuottajan dedikoidun palvelun piirissä. Tällaisia ovat esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät ja saatavuuden sekä suorituskyvyn kannalta vaativat online-palvelut.

Seuraavat vuodet tulevatkin näyttämään kuinka palvelujen sujuvuus toteutuu. Palvelupäällikköihin ollaan tällä hetkellä yhteydessä lisäpalvelutiedustelujen kanssa palveluista, joita julkisen pilven tarjoajilta ei ole löytynyt. Myöskään tekniset ratkaisut eivät vielä palvele yritystarpeita riittävällä tavalla. Haasteita ovat tuoneet esimerkiksi integraatiot yrityksen sisäisiin järjestelmiin, palautumis- ja jatkuvuusjärjestelyt sekä tukipalvelut.

 

iStock_25772157_LARGE.jpg

DataCenter Myynti
Kirjoittaja DataCenter Myynti